Obchodné podmienky

Predávajúci. AMEXX s.r.o. Mužla.č.37

943 52 Mužla

IČO : 45458588 DIČ:2023010781
IČ DPH:SK2023010781

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

REG:OR OS Nitra odd. s.r.o. Vl.č.26357/N

IBAN SK14 0200 0000 0046 8950 8151 BIC/SWIFT SUBASKBX (0200) - VÚB banka

 

Článok I Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinností súvisiace s nákupom Tovaru v internetovomobchodeumiestnenomnainternetovejstránke www.ventilatory-lacne.sk

a sú neoddeliteľnou

súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a

Kupujúcim.Všeobecné obchodné podmienky ďalej len/ VOP/

 • Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
 • Tieto VOP sú uvedené v e-shope na internetovej stránke www.ventilatory-lacne.sk

a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

 • Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI ).

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

 

Článok II Vymedzenie pojmov

 • Predávajúcim /Prevádzkovateľom/, Dodávateľom Tovarov a Služieb E-shopu je spoločnosť AMEXX s.r.o Mužla č.37 okres Nové Zámky PSČ: 94352
 • Kupujúcim je každý návštevník E-shopu, ktorý súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a objedná si Tovar alebo Služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
 • E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 • Tovarom alebo Službou sú všetky produkty a služby zverejnené na stránkach E-shopu.
 • Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu

spôsobom uvedeným v týchto VOP. Objednávka je Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj Tovarov a Služieb. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP a reklamačný poriadok.

 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom E-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.
 • Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej stránke www.ventilatory-lacne.sk

Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar alebo Službu. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady za dodanie Tovaru Kupujúcemu.

 

Článok III Objednávka

 • Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s bodom 2. tohto článku.
 • Postup Kupujúceho pri vytvorení Objednávky je nasledovný:
  a) Tovar si Kupujúci vyberá kliknutím na obrazové zobrazenie konkrétneho Tovaru resp. na ikonu
  „DETAIL PRODUKTU“
  b) V prípade záujmu o Tovar klikne Kupujúci na ikonu „ Do košíka“. V prípade, ak má vybraný Tovar viaceré prevedenia v tomto kroku si Kupujúci zvolí to prevedenie o ktoré prejavuje záujem opäť
  kliknutím na ikonu„ Do košíka““. V tejto časti Objednávky si Kupujúci zároveň volí množstvo tovaru (počet ks).
  c) Po zobrazení nákupného košíka, v ktorom je uvedený druh Tovaru, množstvo Tovaru, cena za
  jednotlivý Tovar a cena za všetky Tovary uložené v nákupnom košíku spolu pokračuje kliknutím na
  ikonu „OBJEDNAŤ“.
  d) V ďalšom kroku je Kupujúci povinný označiť spôsob dopravy a spôsob platby a pokračuje v
  Objednávke kliknutím na ikonu „VYSTAVIŤ OBJEDNÁVKU“.
  e) Následne Kupujúci vyplní Kontaktné údaje v rozsahu

- meno a priezvisko kupujúceho,
- telefón,
- email kontakt.,
- ulica, číslo domu, mesto, psč, štát
a zároveň je Kupujúci povinný po oboznámení sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami označiť

pole na znak súhlasu s ich obsahom.
f) Ak Kupujúci súhlasí s druhom Tovaru/ov, množstvom Tovaru/ov, cenou za Tovar/y a Všeobecnými obchodnými podmienkami kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ sa stane záväznou.

 • Kupujúcemu sa po odoslaní Objednávky v E-shope v súlade s bodom 2. tohto článku zobrazí Potvrdenie Objednávky a zároveň mu bude zaslaný automaticky generovaný e-mail s informáciami k Objednávke spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Kúpna zmluva je uzatvorená momentom zobrazenia Potvrdenia Objednávky a doručením automaticky generovaného e-mailu s informáciami k Objednávke. Automatický generovaný e-mail obsahuje číslo Objednávky a zhrnutie údajov uzavretej Kúpnej zmluvy (DETAIL OBJEDNÁVKY).
 • Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho aj telefonický na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formuláre v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou a / alebo s Kúpnou zmluvou.
 • Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 • Objednávka, ktorá bola potvrdená Predávajúcim je archivovaná za účelom jej splnenia ako aj za

účelom ďalšej evidencie a je Kupujúcemu prístupná po prihlásení sa do užívateľského účtu.

 • Vo všeobecnosti je Tovar dodávaný riadne zabalený.

 

Článok IV Kúpna cena

Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nemôže byť po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená.

 

Článok V Platobné podmienky

 • Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.
 • Za tovar a služby v E-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

- platba prostredníctvom platobnej karty cez /platobnú bránu/ GoPay
Tovar zasielaný Predávajúcim Kupujúcemu až po prijatí úhrady prevodom na

IBAN SK14 0200 0000 0046 8950 8151

- na dobierku pri prevzatí objednaného Tovaru od kuriéra

- na splátky platba prostredníctvom spoločnosti Quatro
- bezhotovostnou platbou prevodom na účet (pri tejto možnosti platby je Tovar zasielaný Predávajúcim Kupujúcemu až po prijatí úhrady prevodom na IBAN SK14 0200 0000 0046 8950 8151

 • Zvolený spôsob zaplatenie Kúpnej ceny je po uskutočnení Objednávky možné meniť iba so súhlasom Predávajúceho.
 • Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v článku VII týchto VOP.

 

Článok VI Vlastnosti Tovaru

 • Predávajúci prehlasuje, že jasným, zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom informuje Kupujúceho pred odoslaním objednávky o hlavných vlastnostiach Tovaru na príslušnej webovej stránke www.ventilatory-lacne.sk
 • Zároveň týmto Predávajúci poučuje Kupujúceho, že má právo v rámci tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy, po prevzatí Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností tovaru.
 • Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru.

Článok VII Dodacie podmienky

 • Tovar je Predávajúcim dodávaný na území Slovenskej republiky a členských štátov EÚ.
 • Tovar bude Kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 dní, pričom dodacia lehota začína plynúť nasledovne:

- Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa článku III. týchto VOP, t.j. potvrdením Objednávky Predávajúcim v zmysle bodu 4. Článku III. týchto VOP
- V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar a/alebo Službu, t.j. platba prostredníctvom platobnej karty, bezhotovostnou platbou prevodom na účet začína Dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho

 • Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení Objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania Tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie Tovaru, a to aj opakovane, o čom je Kupujúci telefonicky oboznámený Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci neprevezme objednaný Tovar do 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúcemu dostupný, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe.
 • Ak je Tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky.
 • Spolu s Tovarom je Kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k Tovaru (údaje o spôsobe použitia, montáže, údržby Tovaru, nebezpečenstve z nesprávneho použitia, podmienkach uchovávania a skladovania).
 • Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je Tovar dodávaný.
 • Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

- kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú v Objednávke, - osobne na zvolenej prevádzke v Objednávke,

 • Náklady na dodanie Tovaru: Si zákazník vie vybrať v internetovom obchode
  pri nákupe v hodnote nad 150,- Eur je doprava hradená vlastníkom E-shopu /DOPRAVA zdarma/

Doprava hradená vlastníkom E-shopu sa nevzťahuje na nadrozmer /dĺžka nad 2metre/ a nadváhu tovar vážiaci nad 30kg

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za Tovar. Zodpovednosť za škody spôsobené na Tovare prechádza na Kupujúceho v momente, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

 

Článok VIII Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho

 • Odstúpiť od Kúpnej zmluvy resp. Objednávky môže Kupujúci aj Predávajúci.
 • Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak si nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej

zmluvy z dôvodu
- vypredania zásob
- nedostupnosti Tovaru
- ak výrobca, dovozca Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo
- z dôvodov vyššej moci alebo ak
- ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo
- zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t. j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného Tovaru
- ak si Kupujúci zvolil spôsob platby Kúpnej ceny za objednaný Tovar na dobierku, je Predávajúci

oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. (Predávajúci je v takom prípade oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru)

- v prípade, ak si Kupujúci zvolí spôsob úhrady Kúpnej ceny bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite po zistení informovať Kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 1. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odovzdanie resp. odoslanie písomného formulára o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte alebo Objednávkovom formuláre Kupujúceho.

 

Článok IX Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom

 • Súhlasom Kupujúceho so VOP a reklamačným poriadkom, ktorý je podmienkou k vzniku Objednávky a uzavretiu Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že bol v zmysle týchto VOP a reklamačného poriadku Predávajúcim riadne a včas poučený o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a ním zakúpený tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy resp. Objednávky bez udania dôvodu v súlade v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru
 • Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - písomne v listinnej podobe
  - prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného Kupujúcemu spolu s potvrdením prijatia Objednávky E-shopom,
  - prostredníctvom zápisu na inom trvanlivom nosiči t.j. zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie

od zmluvy na email:vzduchotechnikashop@gmail.com

 • Kupujúci je bezodkladne po zaslaní oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou.
 • Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu Tovar prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra alebo odovzdať zakúpený Tovar v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho s označením „Odstúpenie bez uvedenia dôvodu.“ Tovar nám nezasielajte na dobierku! Takýto Tovar nebude prevzatý! Odporúčame Tovar (resp. zásielku) poistiť!
 • Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná ak Kupujúci doručil Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy osobne najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho, toto oznámenie odovzdal na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo si uplatnil právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom vyplneného formulára zaslaného e-mailom najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Tovar, ktorý chce Kupujúci v zmysle tohto článku vrátiť musí byť v pôvodnom stave a nesmie byť poškodený. V prípade, ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Kupujúceho od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar bude v poškodenom stave, Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti Tovaru.
 • 9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať kompletný Tovar v originálnom obale späť na adresu sídla Predávajúceho alebo ho osobne odovzdať Predávajúcemu v sídle spoločnosti. Lehota podľa prvej vety tohto sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale , nepoužívaný (okrem prípadu uvedeného v článku VI bod 2 týchto VOP t.j. Kupujúci má právo po prevzatí Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností Tovaru) a neznečistený. Predávajúci zároveň opätovne upozorňuje Kupujúceho na znenie článku VI bod 3 týchto VOP t.j. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru.
 • 10.Po prijatí Tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie zakúpeného Tovar späť Predávajúcemu.
 • 11.V zmysle ust. § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci - spotrebiteľ odstúpil. Od Kupujúceho - spotrebiteľa nemôže Predávajúci požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nasledujúcich nákladov a platieb:

- dodatočné náklady (t.j. rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci
– spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim (§ 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.)
- náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru (§ 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.)
- ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby (t.j. cena za službu v zmysle doplnkovej zmluvy podľa článku III bodu 9 týchto VOP).

 • Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 1. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 2. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 3. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 4. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

14.Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.

 

Článok X Zodpovednosť za vady a záruka a uplatnenie reklamácie, sťažností a podnetov

 • Predávajúci zodpovedá:
  - za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť,
  - za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali a že vec nemá právne vady,
  - za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim.
 • Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebovaním. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.
 • Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
 • Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov a na použitý Tovar je 12 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 • Pri vybraných Tovaroch je možnosť voľby predĺženej záručnej doby za poplatok.
 • Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 • Ak o to Kupujúci požiada, vystaví mu Predávajúci záručný list k zakúpenému Tovaru. Ak to povaha

veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 • Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti u Predávajúceho spôsobom uvedeným v Reklamačnom

poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP

 

Článok XI Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie Objednávky.
 • Predávajúci prehlasuje, že neposkytne osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie Tovaru a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto VOP.
 • Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať Predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

 

Článok XII Riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Predávajúci týmto v zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 2. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na

vzduchotechnikashop@gmail.com nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu

alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

 • Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúco - spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim - spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 • Každý Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Článok XIII Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny VOP a reklamačného poriadku, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP a reklamačného poriadku, ktoré boli platné v momente odoslania Objednávky Kupujúcim.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.
 • Tieto VOP sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu Kupujúcim ako aj sú zverejnené na

internetovej stránke www.ventilatory-lacne.sk

 • Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.06.2022